کارشناسان

 خانم نسرین کیانی رئوف

سمت: کارشناس نشریات و مکاتبات اداری

شماره تماس : 31251297-054

داخلی : 1297

 

آقای آیت علی محمدی

سمت : کارشناس کانون ها و انجمن های علمی

شماره تماس : 31251298-054

داخلی : 1298