صنایع دستی

تعداد بازدید:۳۱۷

اهداف کانون صنایع دستی دانشگاه ولایت عبارت‌اند از:

1-ﮐﻤﮏ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁﻥ2- ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﻭﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽﺑﺎﺗﺎﮐﯿﺪﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖﻭﺑﻬﺒﻮﺩﺑﺨﺸﯽﻣﻌﯿﺸﺖﺳﺎﮐﻨﺎﻥﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺤﺮﻭﻡﺑﺎﺗﺮﻭﯾﺞﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﻫﺎﯼﺻﻨﺎﯾﻊﺩﺳﺘی 3-ﺻﯿﺎﻧﺖﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽﺁﻧﻬﺎ  4-ﺍﺣﯿﺎء ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽﺍﺯﻫﻮﯾﺖﻭﻓﺮﻫﻨﮓﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ  ﺗﻤﺪﻥﺍﯾﺮﺍﻥﺍﺳﻼﻣﯽ و.....

نمونه ای از برنامه های کانون صنایع دستی:

1 - تکریم فرهنگ اسلامی ایرانی با رویکرد گسترش صنایع دستی استان 2 - معرفی محصولات صنایع دستی ایرانی3 - آموزش ساخت صنایع دستی به دانشجویان علاقه مند 4  - برگزاری نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی 5-برگزای کارگاه های آموزشی 6- ایجاد اشتغال و....